Regulamin forum dyskusyjnego Bithub

Awatar użytkownika
BitHub
Posty: 30
Rejestracja: piątek 23 paź 2020, 15:59
Reputacja: 0

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, która pozwala na użytkowanie internetowego forum dyskusyjnego w domenie forum.bithub.pl, zwanego dalej "Forum".

2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez FlyingAtom.shop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720488, NIP: 8971852394, zwaną dalej "FA".

3. Usługa korzystania z forum polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Dostęp do Forum, możliwość przeglądania wpisów oraz zamieszczania własnych wpisów mają wszyscy użytkownicy Internetu, którzy odwiedzają Forum (dalej "Użytkownicy"). Co istotne, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

5. Rozpoczynając wątek dyskusyjny, dodając odpowiedzi do wątków lub cytując wypowiedzi innych Użytkowników Forum, Użytkownicy akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków z niego wynikających.

6. FA nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. FA zachowuje tym samym prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika. FA ma również prawo do uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na stronach portalu Bithub.pl.

7. FA zastrzega sobie prawo do moderacji Forum, jak również redagowania treści wszelkich wątków i wpisów.

8. Z tytułu powyższego, Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć żadnych roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

9. Użytkownik Forum ma prawo do zaprzestania korzystania z usługi w dowolnym czasie. To jednak nie pozbawia FA prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez tego Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2 Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownicy zobligowani są do nierozpowszechniania za pośrednictwem Forum żadnych treści o charakterze niezgodnym z prawem.

3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań, które naruszają bądź mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykonywanie następujących działań:

a) rozpowszechnianie treści, które naruszają dobro osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażają naruszeniem dóbr tego rodzaju;
b) podejmowanie działań, które mogą spełniać znamiona przestępstwa lub stanowić bezpośrednią zachętę do popełnienie czynów karalnych (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie i propagowanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie agresji i przemocy;
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechnianie treści o charakterze reklamowym i promocyjnym;
g) rozpowszechnianie materiałów, które naruszają (lub zagrażają) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechnianie materiałów, które naruszają lub zagrażają prawom własności przemysłowej (w tym prawom wynikającym z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszanie praw wydawcy portalu Bithub.pl;
j) umieszczanie treści udostępnianych na zasadzie “łańcuszka”;
k) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
l) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub innych rozwiązań natury informatycznej, które mogą zagraża bezpieczeństwu innych Użytkowników Forum;
m) rozpowszechnianie treści, które naruszają zasady współżycia społecznego lub mogą zostać uznane jako takie;
n) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, jak również takich, które naruszają powszechnie respektowane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
o) rozpowszechnianie treści o charakterze spamu.

4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Przy tworzeniu komentarzy i wpisów FA apeluje o używanie polskich liter. Uprasza się również o stosowanie wielkich liter wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w pełnej zgodzie z zasadami ortograficznymi, którymi rządzi się język polski.

5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką wątku, w ramach którego podejmują dyskusję.

6. Zabronione jest publikowanie na Forum informacji o charakterze handlowym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.), jak również innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody FA.

7. Użytkownicy zobowiązani są do nie duplikowania treści na Foum. Treści powielone ( w tym wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz. Nie mogą być również powtarzane w różnych miejscach Forum. FA zachowuje prawo do usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników.

§3 System rang i statusy kont Użytkowników Forum

Użytkownicy korzystający z Forum podlegają systematyzacji w ramach następującego systemu rang wyrażonego w kolorach nicków (wyświetlanych nazw Uzytkowników):

a. System rang Użytkowników Forum:

nick biały - 1 poziom Użytkownika
nick żółty - 2 poziom Użytkownika
nick pomarańczowy - 3 poziom Użytkownika
nick jasnoniebieski - 4poziom Użytkownika
nick ciemnoniebieski - status Oficjalny Przedstawiciel Projektu
nick fioletowy - Użytkownik, który pomaga wiedzą i pracą rozwijać Forum
nick jasnozielony - początkujący Moderator (pierwsze 90 dni)
nick ciemnozielony - moderator Forum
nick czerwony - Administrator

b. Progi poziomów reputacji Użytkownika wyrażone w ilości utworzonych postów:

1 - 100
2 - 500
3 - 1000
4 - 2000
5 - 3000

c. Reputacja

Reputacja startowa wynosi 3 punkty na dobę. Systematyka punktowa w kontekście rang przedstawia się następująco:

1 - 100
2 - 500
3 - 1000
4 - 2000
5 - 5000

d. Progi statusów Użytkownika w oparciu o czas rejestracji konta na Forum

1 - 3 miesiące
2 - 6 miesięcy
3 - rok
4 - 1,5
5 - 2 lata
6 - 2,5 roku
7 - 3 lata

§4 Prawa autorskie

1. Użytkownicy Forum zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania źródła cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia FA do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych i określonych literą prawa polach eksploatacji.

§5 Postanowienia końcowe

1. FA nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

2. Każdy z Użytkowników Forum ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec FA i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi, które naruszają przepisy prawa lub zasady określone w niniejszym Regulaminie.

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną FA nie ma obowiązku sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. FA zachowuje jednakże prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, jak również ich redagowania i moderacji oraz odmowy ich rozpowszechnia lub żądania zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

4. FA zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu ścigania w przypadku, gdy w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne, które ma związek z aktywnością Użytkownika na Forum.

5. FA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Forum, jak również udzielać pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą jego funkcjonowania.

6. Wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum, jak również przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: [email protected].

7. FA zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec FA.

8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

9. FA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
Zablokowany

Wróć do „Zasady Forum”